top of page

Zasady rekrutacji

Wyniki rekrutacji uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk, technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych  na praktyki zagraniczne w Grecji w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe pt. NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEJ EUROPY.

W dniach 11 – 14 grudnia 2017 r. Komisja Rekrutacyjna składająca się z:

 • koordynator projektu / kierownik szkolenia praktycznego – p. Andrzej Borawski,

 • wychowawcy klas objętych projektem – p. Małgorzata Arszułowicz, p. Elżbieta Mikołajczyk, p. Małgorzata Obrycka-Meja, p. Bożena Zgrzywa, p. Janusz Gawryś;

 • nauczyciel języka angielskiego – p. Sylwia Gradowska,

 • pedagog szkolny – p. Mariola Milewska,

dokonała zgodnie z warunkami opisanymi w „Regulaminie rekrutacji” wstępnego przydziału uczniów na podstawie wypełnionych przez uczniów formularzy zgłoszeniowych do zadań realizowanych w ramach projektu. Nauczyciele wychowawcy zweryfikowali zgodność danych wpisanych przez uczniów z zapisami w dziennikach (stan na koniec roku szkolnego 2016/2017).

Wynikiem pracy komisji rekrutacyjnej było opracowanie szczegółowego zestawienia danych na temat chętnych do udziału w projekcie  w trzech grupach:

 • technik informatyk/teleinformatyk - klasy trzecie 40 uczniów (3I-15; 3G-15; 3F-3 i 3T-7 uczniów),

 • technik informatyk - klasy drugie 32 uczniów (2F-20 i 2I-12 uczniów),

 • technik pojazdów samochodowych - klasa druga 2S – 8 uczniów.

Sporządzono listy osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową (20 uczniów),  które zostały w dniu 14.12.2017 r. zawieszona na tablicy projektu na korytarzu szkolnym. Wszystkie osoby z klas trzecich, które nie zakwalifikowały się na wyjazd (5 uczniów) znalazły się na liście rezerwowej. Zgodnie z planem na liście rezerwowej może znaleźć się 16 uczniów (technik informatyk lub teleinformatyk), zatem aż 11 uczniów klas drugich dołączyło do listy rezerwowej. Listę rezerwową dopełniają 4 osoby z klasy 2S (technik pojazdów samochodowych).

REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie programu Erasmus+, pt. „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy”.

 2. Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 3. Projekt, o którym mowa ma na celu rozwinięcie kluczowych kompetencji
  i umiejętności zawodowych – szczególnie w kwestii możliwości ich dostosowania i przydatności dla rynku pracy. Dedykowany jest dla 80 uczniów kształcących się w dziedzinie technik informatyk , technik teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych.

 4. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, zwany dalej Organizacją wysyłającą.

 5. Organizacją przyjmującą jest Olympus Education Services Single Member P.C., M Alexandrou, 600 65 Nei Pori, Grecja, zwany dalej Instytucją partnerską.

 6. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 80 uczniów kształcących się w kierunku: technik informatyk lub teleinformatyk (72 osoby) oraz technik pojazdów samochodowych (8 osób), zwanych dalej Uczestnikami Projektu. Do udziału w Projekcie zostaną oni zakwalifikowani na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej. Dokładne zasady rekrutacji określono w §3 niniejszego regulaminu.

 7. Adresatami projektu są uczniowie Organizacji wysyłającej.

 8. Z tytułu uczestnictwa w projekcie nie są naliczane żadne opłaty.

 

§2. Zakres wsparcia

 1. Projekt przewiduje mobilność zagraniczną z uwzględnieniem stażu zawodowego, trwającego łącznie 14 dni. Zakłada się:

  • Przepracowanie w ramach stażu 80 godzin w sposób ciągły, przez dwa kolejne, następujące po sobie tygodnie;

  • Organizację przerwy w trakcie dnia pracy, która będzie warunkowana zasadami panującymi w danym zakładzie pracy;

  • Projekt przewiduje również realizację programu kulturalnego, który ma ułatwić aklimatyzację w nowym otoczeniu. Na jego realizacje są przeznaczone 4 dni (weekendy).

 2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji stażu przez uczestników, będzie on monitorowany przez opiekunów wyznaczonych z ramienia Organizacji wysyłającej oraz Instytucji partnerskiej, jak i firm, w których odbywać się będą staże. W ich gestii będzie leżała kontrola zgodności stażu z wcześniej utworzonym programem.

 3. W razie choroby lub innych zdarzeń losowych, uniemożliwiających stawienie się
  w zakładzie pracy, uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, koordynatora projektu oraz opiekuna praktyk w zakładzie pracy, wskazując jednocześnie dzień powrotu do zakładu pracy.

 4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie zostaną zawarte w Umowie pomiędzy Uczestnikami stażu, a Organizacją wysyłającą oraz w trójstronnych dokumentach zawieranych między zainteresowanymi stronami.

 

§3. Zasady rekrutacji uczestników

 1. Proces rekrutacji do projektu poprzedzi akcja informacyjna. Uwzględni ona kanały internetowe i tradycyjne. W jej trakcie zostaną również podane zasady uczestnictwa w projekcie oraz płynące z niego korzyści.

 2. Rekrutacja do projektu uwzględniać będzie zasady równych szans, w tym zasady równości płci oraz wyrównywania szans.

 3. Rekrutacja należy do obowiązków Organizacji wysyłającej.

 4. Możliwość udziału w projekcie będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów:

  • Przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w

  • Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;

  • Posiadanie na czas wyjazdu na praktyki zagraniczne ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty/paszport, termin ważności dokumentu upływa po zakończeniu projektu).

3.5 Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca się 7 osób:

- koordynator projektu / kierownik szkolenia praktycznego – p. Andrzej Borawski,

- wychowawcy klas objętych projektem – p. Małgorzata Arszułowicz, p. Elżbieta Mikołajczyk, p. Małgorzata Obrycka-Meja, p. Bożena Zgrzywa, p. Janusz Gawryś;

- nauczyciel języka angielskiego – p. Sylwia Gradowska,

- pedagog szkolny – p. Mariola Milewska.

 1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje większością kwalifikowaną 2/3.

 2. Formularz zgłoszeniowego dostępny będzie w sekretariacie Organizacji wysyłającej lub na stronie internetowej projektu, jak i Organizacji.

 3. Zamiar wzięcia udziału w projekcie musi być notyfikowany poprzez złożenie
  w sekretariacie Organizacji wysyłającej formularza zgłoszeniowego.

 4. Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach rekrutacyjnych.

 5. Ze względu na brak możliwościorganizacji praktyk w tym samym czasie dla trzech klas w zawodzie technik informatyk, uczniowie klas 2I, 2F i 2G/T zostali poinformowani, że projektem zostaną objęte dwie z ww. trzech klas, które uzyskają najwyższe średnie na koniec roku szkolnego 2016/2017. Po analizie sprawozdań wychowawców stwierdzono, że najwyższe średnie uzyskały klasy 2G/T i 2I (od 1.09.2017r. 3G/T i 3I). Zakwalifikowani uczniowie wyjadą na praktyki w okresie kwiecień-maj 2018r. Taką możliwość mają też trzej uczniowie z kl. 3F , którzy na koniec roku szk. 2016/17 uzyskali najwyższe średnie. Jeżeli pomyślenie przejdą proces rekrutacji będą mogli uczestniczyć w projekcie a na czas realizacji praktyk zostaną przeniesieni do klasy równoległej.

 6. Formularze zgłoszeniowe do projektu związane z wyjazdem we wrześniu 2018 roku mogą składać uczniowie klas 2I i 2F (technik informatyk) oraz 2S (technik pojazdów samochodowych).

 7. Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:

  1. Ocenę z języka angielskiego uzyskaną na koniec roku szkolnego 2016/2017 –

 

max. 30 pkt;

celujący – 30 pkt.;

bardzo dobry – 24 pkt.;

dobry – 18 pkt.;

dostateczny – 12 pkt.;

dopuszczający – 4 pkt.

 

 

 1. Średnią ocen z przedmiotów zawodowych uzyskaną na koniec roku szkolnego 2016/2017 – max. 36 pkt;

 

< 5,5 – 6> – 36 pkt.;

< 5 – 6) – 30 pkt.;

<4,5 – 5)– 24 pkt.;

<4 – 4,5) – 18 pkt.;

<3,5 – 4) – 12 pkt.;

<3 – 3,5) – 8 pkt.;

<2,5 – 3) – 5 pkt.;

<2 – 2,5) – 3 pkt.

 

 1. Ocenę sytuacji życiowej ucznia – preferencje dla młodzieży z mniejszymi szansami – max. 34 pkt;

 • za zamieszkanie na terenie wiejskim – 2 pkt.

 • dojeżdżają codziennie do szkoły:

- powyżej 4 km – 1 pkt.;

- od 10 do 20 km – 2 pkt.;

- powyżej 20 km – 3 pkt.

 • za mieszkanie w bursie,internacie, na stancji – 2 pkt. (jeżeli w podpunkcie c było o punktów);

 • posiadanie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej o zdiagnozowanych problemach w uczeniu się – 2 pkt.;

 • za korzystanie z pomocy finansowej - 2 pkt;

 • ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/2017:

 

wzorowe – 10 pkt.

bardzo dobre – 8 pkt.

dobre – 6 pkt.

poprawne – 3 pkt.

nieodpowiednie – 0 pkt.

 

 • brak godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach szkolnych za ostatni rok szkolny 2016/2017 – 5 pkt. (za każdą nieusprawiedliwioną godzinę odjęty będzie 1 pkt.);

 • dodatkowe punkty jakie może uzyskać uczeń na podstawie opinii pedagoga, wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka angielskiego – maksymalnie 10 pkt.

 

 1. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych oraz wyników w nauce.

 2. Wyniki zostaną opublikowane przez Organizację wysyłającą przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych i internetowych.

 3. 80 osób trafi na listę główną, natomiast lista rezerwowa utworzona zostanie z 16 osób o profilu technik informatyk lub teleinformatyki 4 o profilu technik pojazdów samochodowych – łącznie 20 osób.

 4. W razie nadzwyczajnej potrzeby, przewiduje się przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w trybie pilnym. Odbędzie się ona na tych samych warunkach, co pierwszy etap rekrutacji.

 5. Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
  Odpowiednie pismo należy złożyć w ciągu 5 dni od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone Koordynatorowi projektu, powinno zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku.

 6. Każdy uczestnik, bez podania przyczyny, może zrezygnować z udziału w projekcie w ciągu 14 dni od rozpoczęcia szkoleń przygotowujących do wyjazdu, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na ręce Dyrektora Organizacji wysyłającej.

 7. W przypadku rezygnacji uczestnikaw trakcie realizacji projektu bez podania ważnej przyczyny, zostanie on obciążony kosztami związanymi z jego udziałem, poniesionymi do dnia rezygnacji.

 8. Bieg terminu, określonego w punkcie 3.17, rozpoczyna się wraz z datą ogłoszenia wyników rekrutacji. W przypadku odwołania, termin zaczyna biec od daty ogłoszenia decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 

§4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i opinie dotyczące przeprowadzonych działań oraz opinie na temat pracy opiekunów, uczestnik ma prawo zgłaszać do Koordynatora projektu.

 2. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.

 3. Koordynator z ramienia Organizacji wysyłającej sprawuje nadzór nad kwestiami merytorycznymi i organizacyjnymi projektu.

 4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje Koordynator projektu z ramienia Organizacji wysyłającej.

 5. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Regulamin obowiązuje od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

bottom of page